افعال عبارتی پرکاربرد

فعل عبارتی cut in
فعل عبارتی cut in

فعل عبارتی cut in

منتشر شده 21 شهریور 1397 289
فعل عبارتی put on (پوشیدن)
فعل عبارتی put on (پوشیدن)

فعل عبارتی put on (پوشیدن)

منتشر شده 21 شهریور 1397 244
فعل عبارتی drop out
فعل عبارتی drop out

فعل عبارتی drop out

منتشر شده 21 شهریور 1397 235
فعل عبارتی look for (جستجو کردن)
فعل عبارتی look for (جستجو کردن)

فعل عبارتی look for (جستجو کردن)

منتشر شده 20 شهریور 1397 233
فعل عبارتی come around
فعل عبارتی come around

فعل عبارتی come around

منتشر شده 20 شهریور 1397 189
;