آرشیو برای - آموزش گرامر انگلیسی

تعداد ویدیو:بیش از9 ویدیو آپلود شده

new video تماشای ویدئو
HD
28
14:41
کاربرد حروف اضافه at,on,in

21 شهریور 1397

1464

کاربرد حروف اضافه at,on,in

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
13
10:59
زمان آینده ساده با will

21 شهریور 1397

589

زمان آینده ساده با will

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
8
10:44
اسم چیست ؟

21 شهریور 1397

452

اسم چیست ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
3
10:22
صفت چیست ؟

21 شهریور 1397

288

صفت چیست ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
3
10:20
قید چیست !؟

21 شهریور 1397

336

قید چیست !؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
5
10:18
کاربرد has to و have to

21 شهریور 1397

279

کاربرد has to و have to

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
4
15:43
فعل عبارتی look for (جستجو کردن)

20 شهریور 1397

233

فعل عبارتی look for (جستجو کردن)

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
3
15:40
فعل چیست !

20 شهریور 1397

230

فعل چیست !

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
6
15:39
طرح سؤال با do,does,did

20 شهریور 1397

339

طرح سؤال با do,does,did

تماشای ویدئو
;